Úvod


Tento systém slouží k zápisu studentů na bakalářské a diplomové (magisterské) závěrečné práce psané pod garancí Katedry aplikované ekonomie.
Zápis probíhá v souladu s Pokynem vedoucího ke Státním závěrečným zkouškám na KAE.

Na bakalářské práce se zapisují výhradně studenti 2. ročníku bakalářského studia.
Na diplomové práce se zapisují výhradně studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Postup

Studenti se do systému hlásí stejným přihlašovacím jménem a heslem, jako do Portálu UP.

V prvním kroku se studenti zapíší ke svému studijnímu oboru. Ve druhém kroku se zapíší k vybranému vedoucímu práce. Nastavené kapacity jsou nepřekročitelné.

V případě úspěšného zápisu k vedoucímu práce studenti kontaktují vedoucího k domluvě na tématu práce, které musí v termínu stanoveném harmonogramem FF zadat do IS STAG.

Přihlášení
Termíny

Zahájení zápisů
30. října 2019

Uzavření zápisů
26. dubna 2020